Active@ Disk Image 5.2.5

Active@ Disk Image là phần mềm tạo tập tin ảnh sao lưu đĩa cứng. Chương trình có thể tạo ra bản sao chính xác của bất kì dạng đĩa nào (HDD, SSD, USB, CD, DVD, Blu-ray, vv. . . ) và lưu trữ nó trong 1 thư mục. Các tập tin ảnh này có thể được sử dụng để lưu trữ dự phòng, nâng cấp máy tính hoặc sao chép đĩa.


Đọc thêm »