phpMyAdmin 3.4.9


phpMyAdmin là một công cụ viết bằng ngôn ngữ PHP giúp bạn quản trị MySQL qua Web. phpMyAdmin có thể tạo lập và xóa các cơ sở dữ liệu, tạo/xóa hay thay thế các bảng, xóa/sửa/thêm các field và chạy bất kỳ câu lệnh SQL nào.

Đọc thêm »