Macrium Reflect 5.0.4175

Macrium Reflect - một chương trình được thiết kế để tạo ra và khôi phục lại hình ảnh của đĩa cứng và sao lưu dữ liệu. Macrium Reflect một hình ảnh của Windows trong khi sử dụng Windows và không yêu cầu khởi động lại máy tính, hoặc một số bước thêm. Ngoài ra, bạn có thể thấy một sao lưu ảnh đĩa và lập kế hoạch.
Đọc thêm »