PuTTY 0.62 Beta

Putty là một chương trình dùng để truy cập từ xa vào hệ thống Linux thông qua Telnet và SSh. Putty thực thi chương trình thông qua dòng lệnh sử dụng xterm, terminal. Putty được viết bởi và tiếp tục phát triển bởi Simon Tatham
Đọc thêm »